Základní pravidla účetnictví

S podnikáním souvisí plno starostí a jednou z nich je povinné vedení účetnictví a daňové evidence. Mnoho podnikatelů si v této oblasti poradí samo, jenže předpisy a zákony se neustále upravují a doplňují, takže sledovat všechny změny je mnohdy nad lidské síly. Proto se rozhodně vyplatí najít si někoho spolehlivého. Řešením může být spolupráce s externí účetní, která zná základní pravidla.

Účetní jednotka se musí při vedení účetnictví řídit především zákonem o účetnictví a vyhláškou, která stanoví podobu účetní osnovy. Zákon o účetnictví je relativně stabilní, ačkoli každoročně dochází k drobným úpravám.

Účetnictví musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné. Základním prvkem účetnictví je účetní záznam. Účetní záznam může být účetním dokladem, účetním zápisem či účetní knihou. Účetním záznamem je i výroční zpráva, účetní uzávěrka, odpisový plán či inventurní soupis.

Základní pravidla účetnictví
Základní pravidla účetnictví

Každá účetní jednotka musí vést účetnictví od svého vzniku do svého zániku. Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku vedou účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku až do dne výmazu z obchodního rejstříku. Účtuje se podvojně o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví (tzv. účetní případy), tedy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv a o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku. Tyto účetní případy se účtují do období, s nímž věcně a časově souvisí, tzv. účetní období. Není-li možné tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v období, v němž skutečnosti zjistily. Účtuje se vždy v souladu s účetními metodami. Vedením účetnictví může být pověřena jiná fyzická nebo právnická osoba – externí účetní, ale tím se účetní jednotka nezbaví odpovědnosti za vedení účetnictví.

Napsat komentář