Účetnictví

Moje účetní činnost spočívá ve zjišťování stavu a změn majetku a jeho zdrojů. Dále eviduji, kontroluji a vyhodnocuji výsledky hospodaření vždy za určité období. V rámci účetnictví písemně zaznamenávám informace o hospodářských jevech firmy, které poskytuji své účetní služby, a to v peněžních jednotkách. Při výkonu svých služeb v oblasti účetnictví se řídím základním předpisem pro vedení účetnictví, kterým je zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve smyslu jeho dodatků a novel. Tento zákon obsahuje vše, co se účetnictví týká. Najdete v něm například informace o tom, kdo musí účetnictví vést, o účetních dokladech, knihách, uzávěrkách, způsobech oceňování majetku, inventarizaci, pokutách za porušení účetních předpisů a další.

Zásady účetnictví 

Účetnictví má několik zásad, které přísně dodržuji. K těmto zásadách patří:

  • účtovat správně
  • účtovat průkazně, to znamená mít ke všemu účetní doklady
  • účtovat úplně
  • účtovat v české měně
  • účtovat ode dne vzniku do zániku
  • účetnictví vést jako celek
  • dodržovat zásadu opatrnosti, což znamená věrné zobrazování skutečnosti
  • dodržovat zásadu bilanční kontinuity, to znamená, že počáteční stav aktiv a pasiv se musí rovnat konečnému stavu z předchozích období

Nezávazná poptávka